ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Begripsbepaling in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Giel Plant Natuuronderhoud & -les (hierna te noemen GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES), KvK 76759253; de partij die de opdracht aanvaardt.
  b. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.
  c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES

 

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES en een opdrachtgever waarop GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES levert diverse producten, verricht adviesdiensten en voert overeengekomen werkzaamheden uit. Voor zover niet expliciet anders is aangegeven zijn de algemene voorwaarden op deze aspecten van toepassing.
4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk wordt benaderd.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte en/of aanbieding wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had kunnen begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. Afspraken met, of mededelingen van ondergeschikte werknemers binden GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES niet, voor zover deze niet door GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. De overeenkomst bevat al hetgeen tussen opdrachtgever en GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES is overeengekomen.

 1. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES zijn verstrekt, heeft GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES of door GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 8. De in de overeenkomst genoemde termijn van uitvoering geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5 Wijziging, duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES kunnen worden toegerekend.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kant GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
 7. De overeenkomst tussen GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 8. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 10. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES mag de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de diensten niet verleend mogen worden op grond van een wet, besluit, beschikking, bevel of regeling van een betrokken overheid of overheidsinstantie.
 10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES, zal GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 11. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 6 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

1.1 Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

1.2 Na het sluiten van de overeenkomst GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

1.3 Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Indien naar het oordeel van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van weersomstandigheden of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft zij het recht de werkzaamheden tijdig op te schorten zolang die omstandigheden duren. De wederpartij heeft hierbij geen recht op vergoeding van eventuele schade.
 2. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, of aan de andere partij surseance van betaling is verleend, of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
 3. Voorts is GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten wekelijks in rekening worden gebracht.
 5. Indien GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief is overeengekomen, is GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.
 6. Bovendien mag GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES, dat in redelijkheid niet van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES verschuldigde.

 

Artikel 9 Incassokosten

 1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de in Nederland gebruikelijke invorderingskosten, volgens Rapport Voorwerk II.
 2. Indien GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES, of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en andere afbeeldingen van zijn ontwerp alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen.
 2. Alle door GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES behoudt ook nadat hij toestemming heeft verleend tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk de volgende rechten:
 4. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid;
 5. het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;
 6. het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid;
 7. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de goede naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.
 8. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES heeft als enige het recht van het uitwendige en inwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken, doch hij behoeft de toestemming van de opdrachtgever voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden verbinden.

 

Artikel 12 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES opdracht gegeven heeft.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Indien GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 10.000 (Zegge: Tienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

4.1 De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

4.2 De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES toegerekend kunnen worden;

4.3 Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 15 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 16 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 17 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES worden daaronder begrepen.
 3. GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 19 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES: www.gielplant.nl.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

PRIVACYVERKLARING

 GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES is zich bewust van het vertrouwen dat u stelt in ons. Daarom is uw privacy voor ons van groot belang en zien we het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hier informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Wij respecteren uw privacy en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke informatie.

Verzamelde gegevens

GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– E-mailadres

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Alle gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES of die van een derde partij. Onze medewerkers worden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Doeleinden

GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om de door u gewenste zorg voor uw grond uit te kunnen voeren.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om deze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling
– U te informeren over de diensten van GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaartermijn

GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES heeft geen vaste bewaartermijn van uw persoonsgegevens en eventuele berichten.

Derden

GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Cookies

GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Inzagerecht

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging gegevens

GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@gielplant.nl.

Vragen

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind u op de contact pagina.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld in januari 2022 en vervangt alle voorgaande versies. Deze kan door GIEL PLANT NATUURONDERHOUD & -LES te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.gielplant.nl. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.